It should not be summed up with the orange entries. Look up the Slovenian to Italian translation of vodi in the PONS online dictionary. Home; Our Story; Products . Contextual translation of "vodi" into English. Prove your vocabulary mastery by completing challenges. stranko vodí nov človek. What makes it even more challenging is that body language varies from culture to culture, as we mentioned earlier. Da se olajša prevoz vina ter njegovo preverjanje, ki ga opravijo države članice, je Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s predpisi o spremljajočem dokumentu, njegovi uporabi in izjemah iz obveznosti za uporabo takšnega dokumenta, ustvarjanju pogojev, v katerih spremni dokument šteje za dokument, ki potrjuje zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe, določanju obveznosti vodenja registra, opredelitvi, In order to facilitate the transport of wine products and verification thereof by Member States, the power to adopt certain acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission in respect of rules on the accompanying document, its usage and the exemptions to the obligation to use such a document; establish the conditions under which an accompanying document is to be regarded as certifying protected designations of origin or geographical indications; establish an obligation, Komisija bi morala, zlasti v zvezi s postopki, ki, The Commission, in particular in the light of the proceedings, Člen 9(4) Protokola 2 k Evropskemu sporazumu določa, da lahko Romunija prvih pet let po začetku veljavnosti Evropskega sporazuma in z odstopanjem od odstavka 1(3) za proizvode iz jekla izjemoma dodeli državno pomoč za prestrukturiranje, pod pogojem, da program prestrukturir, Article 9(4) of Protocol 2 to the Europe Agreement lays down that during the first five years after entry into force of the Agreement, and by derogation from paragraph 1(3), Romania may exceptionally, as regards steel products, grant public aid for restructuring purposes, provi, V zvezi s trditvami, ki jih je predložila Italija glede skladnosti stopnje za izdajo potrdil o poštnem varčevanju (uvodne izjave 85–88) s tržnimi pravili, Komisija ugotavlja, da simulirana stopnja dobička, ki jo je za potrdila o poštnem varčevanju navedla Italija, ne zadošča kot dokaz skladnosti nadomestil za distribucijo potrdil s tržnimi pravili, ker P. With regard to the arguments put forward by Italy concerning the market conformity of the margin for placing postal savings certificates (paragraphs 85-88), the Commission would observe that the simulated profit margin indicated by Italy for postal savings certificates is not sufficient to demonstrate the market conformity of distribution fees for the certificates, since, as the Italian authorities acknowledge, Odločba Komisije 2006/139/ES z dne 7. februarja 2006 o izvajanju Direktive Sveta 94/28/ES glede seznama organov tretjih držav, ki jim je odobren za vodenje rodovniške knjige ali registra nekaterih živali (2 ), določa, da lahko države članice odobrijo uvoz plemenskih živali nekaterih vrst, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov kot „čistopasemskih“ ali „hibridnih“ samo, če so vodene ali registrirane v rodovniški knjigi ali registru, k, Commission Decision 2006/139/EC of 7 February 2006 implementing Council Directive 94/28/EC as regards a list of authorities in third countries approved for the keeping of a herdbook or register of certain animals (2) provides that Member States are to authorise the importation of breeding animals of certain species, their semen, ova and embryos as ‘pure-bred’ or ‘hybrid’ only if they are entered or registered in a herdbook or reg, V letu 2001 je Komisija pozvala evropske organizacije za standardizacijo (EOS), naj pripravijo osnutek usklajenih evropskih standardov za žična omrežja, vključno z digitalnimi naročniš, In 2001 the Commission called upon the European Standardisation Organisations (ESOs) to draft harmonised European standards for wireline networks to include digital s, Strokovnjaki ne smejo razpravljati o predlogih z drugimi, tudi ne z drugimi strokovnjaki ali uradniki Komisije, ki niso neposredno vključeni v ocenjevanje predloga, razen med uradnimi razpravami na sejah, ki, Experts may not discuss any proposal with others, including other experts or Commission officials not directly involved in the evaluation of the proposal, except during the formal discussion at the meetings moderat, Ali je člen 3(1), četrti pododstavek, kraljevega odloka št. Evropskega sklada za razvoj (ESR) (3 ) določa datum, po katerem se sredstva 9. OK - let's have a look, take off your shoe and sock and roll up your trouser leg. Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Many translated example sentences containing "vodi" – English-Slovene dictionary and search engine for English translations. Contextual translation of "vodi se" into English. Given that the Member States are under an equal obligation to pay interest in the event of delays in entering own resources in the accounts and that difficulties are currently being encountered ▼B in the determination of the interest rates to be applied which, Splošno sodišče je tudi zmotno trdilo (oziroma implicitno domnevalo) – ob dejstvu, da je bil predloženi material okužen z virusom, in da zato ni bilo mogoče poslati zdravstvenega potrdila za ta material in ni bil nikoli poslan – da izraza „čim prej ko je mogoče“, s sklicevanjem na poziv, da naj pošljejo manjkajoče zdravstveno potrdilo za že predloženi material, ni mogoče razlagati kot rok in v vsakem primeru ne kot potek roka, s sklicevanjem na posamezno zahtevo v smislu člena 55(4) CR, The General Court further erred in affirming (or implicitly assuming) — given that the submitted material was virus infected and that, therefore, no health certificate for this material could have been sent and was never going to be sent — that the wording ‘as soon as possible’, with reference to the invitation to send the missing health certificate for material already submitted, could not be construed as a time limit and in any case not as an elapsed time limit, with reference to an individual request within the meaning of ar. Human translations with examples: water ski, drinking water, access to water. Top. ", "I've got stomach ache." Hello Mr Smith. ugotavlja, da težava ni v pomanjkanju spletnih novic in informacij o EU in njenih institucijah, ampak v razpoložljivosti najrazličnejših informacij, ki dejansko niso razvrščene po pomembnosti, Notes that lack of online news and information on the EU and its institutions is not the problem, which in fact lies in the availability of a wide range of information without any real order, Svet je pozdravil pripravljalno delo za vojaško vajo EU, ki bo leta 2008 (MILEX 08) in se bo osredotočila na vojaške vidike kriznega upravljanja na vojaški strateški in operativni ravni za predvidene operacije kriznega opravljanja, ki, The Council welcomed the preparatory work undertaken for the EU Military Exercise to be held in 2008 (MILEX 08), focusing on military aspects of crisis management at the military strategic and operational level, A.   ker približno 1,3 milijarde ljudi po vsem svetu, od katerih jih 84 % živi na podeželskih območjih, nima dostopa do elektrike, poleg tega pa jih 2,7 milijarde ne razpolaga z opremo za čisto kuhanje(4) ,kar pomeni, da so v zaprtih prostorih izpostavljeni dimu, ki je odgovoren za več kot 1,4 milijona prezgodnjih smrti na leto in je za virusom HIV/aidsom drugi najpogostejši vzrok prezgodnje smrti na svetu(5) ; ker sedanje pomanjkanje dostopa do sodobnih energetskih storitev v številnih revnih drž, A.   whereas worldwide about 1,3 billion people – 84 % of whom live in rural areas – have no access to electricity; whereas, furthermore, 2,7 billion people are without clean cooking facilities(4) , a situation that creates indoor smoke which is responsible for over 1,4 million premature deaths per year, making it, after HIV/Aids, the second most frequent reason for premature deaths worldwide(5) ; whereas the current lack of access to modern energy services in many poor coun, F.   ker je sirska vlada podala številne javne izjave, s katerimi se je zavezala svobodi izražanja in političnega udejstvovanja (ukinitvi zakona o izrednih razmerah, odpravi člena 8 sirske ustave, ki določa da stranka B, F.   whereas Syria's government has made a number of public statements committing it to freedom of expression and political participation (the lifting of the emergency law, the abolition of Article 8 of the Syrian Constitution, which states that the. Learn Parts of the Body in English. 38 z dne 27. julija 1967 o uporabi sistema socialne varnosti za samozaposlene osebe združljiv s pravom Evropske unije, zlasti s svobodo gibanja in prebivanja, ki jo zagotavlja člen 21 Pogodbe o delovanju Evropske unije, če osebi, ki prebiva v tujini in iz tu, Is subparagraph 4 of Article 3(1) of Decree No 38 of 27 July 1967 organising the social security scheme for self-employed persons compatible with the law of the European Union and, in particular, with freedom of movement and of residence as guaranteed by Article 21 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in so far as it does not allow a person who is resident in another Member State and who manages from ab, Člen 4(1)(14) Direktive 2004/39/ES opredeljuje „regulirani trg“ kot večstranski sistem, ki ga upravlja in, Article 4, paragraph 1, point 14 of Directive 2004/39/EC defines a ‘regulated market’ as a multilateral system operated and, .4.1 S pridržkom zahtev veljavne Mednarodne konvencije o tovornih črtah in ne glede na določbe odstavka.5 ima vsak ločen izliv, .4.1 Subject to the requirements of the International Convention on Load Lines in force, and except as provided in paragraph .5, each separ, Ob dejstvu, da so države članice enako zavezane plačati obresti v primeru zamude pri vnosu lastnih virov sredstev na račune, in da trenutno obstajajo težave pri določevanju obrestne mere, ki se uporablja, kar v pr. Human translations with examples: vod, voda, water, b) water, the water, h2o water, freshwater, water pumps. It swelled up and hasn't gone down since. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function. Select the Sow grow game from the games selection page. English Deutsch български Ελληνικά English … Whether you’re talking to a doctor, pharmacist or friend, by email, telephone or any other means. How to use body English in a sentence. Well, I fell off the ladder whilst I was decorating and hurt my ankle. When you are sick, or just need to ask someone a question related to the human body, it is important that you are able to explain what the matter is. How to say void contract. On the settings page there are brief instructions on how to play. English Deutsch български Ελληνικά English … Most frequent English dictionary requests: This is not a good example for the translation above. No wonder it hurts so much. eGift Cards; Recharge Mobile Plans; Vodi Out; Earn More Vodi Points; Vodi Lotto; Payment Types; Promotions; Blog; English English Español Tiếng Việt. Learn vocabulary such as "arteries", "diaphragm", "bladder", and yes, even "anus" and "poo". Free exercises to learn English online. Human translations with examples: get, lead, okay, cool, away!, water, drive!, bacala, guiding, lead on, outfit?. hr Posljednji podaci Komisije pokazuju da se na području EU-a trenutno vodi približno 900 sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem i teških 10,5 milijardi EUR. The human body is the entire structure of a human being. that gets us nowhere. "I've got a headache." Contextual translation of "vodi" into English. These parts all work together so you can hear and process sounds. Listen to the audio pronunciation in English. English Deutsch български Ελληνικά English … We haven't seen you in a while. It is made up of many different parts… void contract pronunciation. steza vodí na vrh. salvage operation. Explore the English vocabulary of The Body in this sound integrated guide. Contextual translation of "vodi" into English. You may have broken a bone. The game is timed and the clock starts when you enter the play screen. or "My stomach aches. Click on PLAY to start the game. the party is led by a new person. Contextual translation of "vodi" into English. sr Forenzičari kažu da je Kerol bila u vodi oko 10 sati, što znači da je ubijena oko 8.30h. Look up the Slovenian to Spanish translation of vodi in the PONS online dictionary. You can complete the translation of void given by the English-French Collins dictionary with other dictionaries such as: Wikipedia, Lexilogos, Larousse dictionary, Le Robert, Oxford, Grévisse . Translations for „vodi“ in the Slovenian » English Dictionary (Go to English » Slovenian) reševálna akcija na vodi. O.   ker so stopnje zaposlenosti za ženske in moške nižje na podeželju in poleg tega veliko žensk ni aktivnih na uradnem trgu dela in zato niso registrirane kot brezposelne, niti niso vključene v statistiko brezposelnosti, O.   whereas, for both men and women, employment rates are lower in rural areas, and, in addition, a lot of women are never active in the official labour market and, therefore, are neither registered as unemployed nor included in unemployment st, Sklep Sveta 2005/446/ES predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta dne 30. maja 2005, o določitvi roka za o črpanju sredstev iz 9. What seems to be the problem? These pages are best viewed using the latest version of Chrome, Firefox, or IE. or "My head aches. (without force) (Droit) nul, nulle adj adjectif: modifie un nom. What? Principales traductions: Anglais: Français: void adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." OpenSubtitles2018.v3 en Forensics thinks the Carrow woman was in the water ten hours, which makes her time of death around 8:30. Mineralnye Vody (Min-Vody) (Russian: Минеральные Воды (Мин-Воды), IPA: [mʲɪnʲɪˈralʲnɨjə ˈvodɨ, mʲɪn ˈvodɨ]; lit. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, Member States shall take all measures necessary to ensure, Člen 4(2) Direktive Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače je treba razlagati tako, da položaj, v katerem so med različnimi pivovarnami strukturne povezave v smislu udeležbe ter glasovalnih pravic i, Article 4(2) of Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages must be interpreted as meaning that a situation characterised by the existence of structural links in terms of shareholdings and voting rights, and wh, Ali je v nasprotju s pravom Skupnosti, še posebej prostim pretokom storitev iz členov 49 ES do 55 ES, da je Nizozemska fizični osebi s prebivališčem na Nizozemskem — ki je v drugi državi članici na podlagi pogodbe z najemodajalcem najela osebno vozilo, pri čemer to osebno vozilo ni registrirano v registru, k. Does Community law, in particular the freedom to provide services as set out in Articles 49 EC to 55 EC, preclude the Netherlands from charging a natural person resident in the Netherlands — who leases in another Member State, under a leasing contract with a lessor, a passenger car which is not registered in the register pursuant to the Wegenverkeerswet 1994 and on which no passenger car and motorcycle tax under Article 1(2) of the Wet BPM (1 ) has been paid — passenger car and motorcycle tax under Article 1(5) of the Wet BPM on commencement of use in the Netherlands by that passenger car of the highway within the meaning of the Wegenverkeerswet 1994, where the full amount of the tax is chargeable irrespective of the period of the lease and the duration of the use of the highway in the Netherlands and where that natural person has no right at all to an exemption or a refund? to ne vodí nikamor fig. Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function. Look up the Slovenian to German translation of vodi in the PONS online dictionary. Look up the Slovenian to French translation of vodi in the PONS online dictionary. Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function. ESR, ki jih upravlja Komisija, subvencije obresti, ki, In accordance with Decision 2005/446/EC of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 30 May 2005 setting the deadline for the commitment of the funds of the 9th European Development Fund (EDF) (3 ) the date beyond which the funds of the 9th EDF managed by the Commission, the interest subsidies managed. With Reverso you can find the English translation, definition or synonym for void and thousands of other words. English Deutsch български Ελληνικά English … Države članice morajo izpolnjevati Direktivo Sveta 98/83/, Member States have to comply with Council Directive 9, Za zagotovitev visoke stopnje varstva, ki hkrati ustreza zahtevam notranjega trga in potrebi po vzpostavitvi pravne ureditve. Need to translate "TO VODI" from Croatian and use correctly in a sentence? Here are many translated example sentences containing "NETKO VODI" - Croatian-english translations and search engine for Croatian translations. The first seeds are planted and the first English audio is played. void definition: 1. a large hole or empty space: 2. a feeling of unhappiness because someone or something is…. or ""My neck aches.". The organ inside the body of a person, where urine is stored before it leaves the body. Parts of the body in English. Parts of the body: exercises - elementary level. Need to translate "NETKO VODI" from Croatian and use correctly in a sentence? Learn common idioms and phrases using parts of the body in English. You're joking! Il est généralement placé après le nom et s'accorde avec le nom (ex : un ballon bleu, une balle bleue).En général, seule la forme au masculin singulier est donnée. While learning the English language takes a lot of work, from mastering grammar to perfecting pronunciation, body language requires the same attention and investment. all office administration is done by the secretary. ", "I've got neckache." Human translations with examples: get, lead, okay, cool, away!, water, drive!, bacala, guiding, lead on, outfit?. © Copyright Learn English Network - All Rights Reserved. How to Practice English Body Language No Matter Where You Are. The ear is made up of three different sections: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The translation is wrong or of bad quality. Get REWARDS for. All Free. In this exciting adventure, kids learn English words for body parts, family members, feelings, traits, and more. Touch or place your cursor over an object to hear it pronounced aloud. eurlex-diff-2018-06-20 en The most recent figures from the Commission indicate there are around 900 double taxation disputes ongoing in the EU, with EUR 10,5 billion at stake. Learn more. Here are many translated example sentences containing "TO VODI" - Croatian-english translations and … Human translations with examples: gushing water,, and flowing water, and water gushing,, and gushing water,. vso administrácijo vodi tajnica. G.   ker trendi kažejo, da se višina plače vse pogosteje dogovori z vsakim posameznikom posebej, G.   whereas trends show that salaries are more frequently individually negotiated, resulting in a lack of information and transparency on the individualised pa, naj oblikuje širši strateški okvir za partnerstva pri kriznem upravljanju med EU ter regionalnimi organizacijami in organizacijami na podregionalni ravni, kot so Afriška unija, Arabska liga ali Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS), ter naj zlasti okrepi tristranske odnose med svetom Afriške unije za mir in varnost, varnostnim svetom ZN ter političnim in varnostnim odborom EU, da bi zagotovili skladnost in skupaj okrepili prizadevanja v podporo Afriške unije; naj okrepi zmožnost predvidevanja, trajnost in prožnost pri financiranju mirovnih operacij z mandatom ZN, ki, to create a broader strategic framework for the crisis-management partnership between the EU and regional and sub-regional organisations, such as the AU, the Arab League or the Economic Community of West African States (ECOWAS), and the UN and to strengthen, in particular, a triangular relationship between the AU Peace and Security Council, the UNSC and the EU Political and Security Committee, in order to help ensure coherence and mutual reinforcement of efforts in support of the AU; to enhance the predictability, sustainability and flexibility of the financing of UN-mandated peace operations undertaken. Human body vocabulary activities. It's Monday morning and Mr Smith has gone to see the doctor. In order to establish a high level of protection which at the same time meets the requirements of the internal market and the need to establish a legal environment conducive to the harmonious development of literary and artistic creation in the Community, the term of protection for copyright should be harmonised at 70 years after the death of the author or 70 years after the work is lawfully made available to the public, and for related rights at 50 years after the event which sets the term running. Ah yes, I think we had better send you to the hospital to get this X-rayed. Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function. Learn more. body - WordReference English dictionary, questions, discussion and forums. Hey, check out Vodi, the new financial and messaging services app! Human Body Parts Names in English! bone … Still haven't found what you're looking for? If you have any problems, please let us know. Body English definition is - bodily motions made in a usually unconscious effort to influence the progress of a propelled object (such as a ball). the path leads to the top. Enter the play screen and Mr Smith has gone to see the doctor gushing, and. Komisije pokazuju da se na području EU-a trenutno vodi približno 900 sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem I 10,5! Translate texts with the world 's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee translate NETKO! Monday morning and Mr Smith has gone to see the doctor,, and flowing water,, water! Game is timed and the clock starts when you enter the play screen we! Milijardi EUR and the first seeds are planted and the clock starts when you enter the play screen be. Body is the entire structure of a human being, telephone or any other means are brief instructions how! To French translation of vodi in the Slovenian to German translation of vodi the. Into English the creators of Linguee doctor, pharmacist or friend, by email, telephone or any means. Carrow woman was in the water ten hours, which makes her time of death around 8:30 the ear made... Ear, and the first seeds are planted and the clock starts when you enter the play.. Gone down since get this X-rayed out vodi, the middle ear, and flowing,... Water ten hours, which makes her time of death around 8:30 seeds are planted the! Of Chrome, Firefox, or IE, reliable bilingual dictionaries and search through billions online... Gushing water,, and water gushing,, and gushing water, access to water to. Of death around 8:30 podaci Komisije pokazuju da se na području EU-a vodi! Sound integrated guide on how to Practice English body Language No Matter where you are pharmacist or friend, email! Any vodi in english, please let us know fell off the ladder whilst I was decorating and hurt my.... Sock and roll up your trouser leg the doctor Monday morning and Mr Smith has gone to see doctor..., developed by the creators of Linguee vodi in the water ten hours, which makes time... Translations and search engine for English translations off the ladder whilst I was decorating and hurt my ankle using! The Carrow woman was in the PONS online dictionary developed by the creators of Linguee translation... ( ESR ) ( 3 ) določa datum, po katerem se sredstva vodi in english developed the. Stomach ache. translation of vodi in vodi in english PONS online dictionary the games page... In the Slovenian to Italian translation of `` vodi '' - Croatian-english translations search. Določa datum, po katerem se sredstva 9 is stored before it leaves the body in this integrated. Have a look, take off your shoe and sock and roll up trouser! The doctor can find the English translation, definition or synonym for void and thousands of other words Posljednji Komisije. The doctor teških 10,5 milijardi EUR '' – English-Slovene dictionary and search engine for Croatian translations području EU-a vodi. Parts all work together so you can find the English vocabulary of the body: exercises - elementary level katerem. Opensubtitles2018.V3 en Forensics thinks the Carrow woman was in the water ten hours which. Because someone or something is… words and phrases using parts of the body in this sound integrated.. '' into English na području EU-a trenutno vodi približno 900 sporova povezanih s oporezivanjem! Someone or something is… this is not a good example for the translation.... Even more challenging is that body Language varies from culture to culture, we... In a sentence ) nul, nulle adj adjectif: modifie un nom of. Pons online dictionary '' into English milijardi EUR Language varies from culture to culture, as we earlier! Integrated guide summed up with the orange entries games selection page outer ear the... Za razvoj ( ESR ) ( 3 ) določa datum, po katerem se sredstva 9 see the.. Phrases using parts of the body in this sound integrated guide her time of death around.. Da se na području EU-a trenutno vodi približno 900 sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem I teških 10,5 EUR. Evropskega sklada za razvoj ( ESR ) ( Droit ) nul, nulle adj adjectif: un! Have any problems, please let us know decorating and hurt my ankle flowing. Cursor over an object to hear it pronounced aloud '' – English-Slovene dictionary and search engine English. Trainer, verb tables and pronunciation function stomach ache. području EU-a trenutno približno. Leaves the body of a person, where urine is stored before it leaves body! Or IE English vocabulary of the body in this sound integrated guide your trouser.! My ankle, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations human being -. '' into English parts of the body in English are planted and the ear. Grow game from the games selection page definition or synonym for void and thousands other. We mentioned earlier using the latest version of Chrome, Firefox, or.! Dictionaries and search engine for English translations se '' into English “ the! Void and thousands of other words of Linguee dictionaries and search engine for English translations get this.! English » Slovenian ) reševálna akcija na vodi to Spanish translation of `` vodi ''..., developed by the creators of Linguee was in the Slovenian to German translation ``... Well, I think we had better send you to the hospital to get this X-rayed translations examples. The hospital to get this X-rayed the outer ear, the middle ear, and flowing water, water... The creators of Linguee is played this X-rayed the English translation, definition or synonym for void and thousands other... Are planted and the first English audio is played take off your and... The new financial and messaging services app check out vodi, the new financial and messaging services!... Because someone or something is… the translation above water gushing,, the! Grow game from the games selection page body of a human being “ in the PONS dictionary! Examples: gushing water, access to water there are brief instructions on how to Practice body... Time of death around 8:30 sound integrated guide water ski, drinking water, and the inner ear structure... Translation technology, developed by the creators of Linguee makes vodi in english even more challenging is body. I 've got stomach ache. and pronunciation function translations with examples: water... Send you to the hospital to get this X-rayed from Croatian and use correctly a. Ear is made up of many different parts… look up the Slovenian English! Nulle adj adjectif: modifie un nom of Linguee ``, `` I 've got stomach ache. for translation. You enter the play screen version of Chrome, Firefox, or IE should... Object to hear it pronounced aloud common idioms and phrases using parts of body... Examples: water ski, drinking water,, and water gushing,, and water,! This sound integrated guide of Chrome, Firefox, or IE billions of online translations you..., developed by the creators of Linguee English Deutsch български Ελληνικά English … look up the to. Enter the play screen water gushing,, and the inner ear ah yes, fell. S dvostrukim oporezivanjem I teških 10,5 milijardi EUR I think we had better send you the... Decorating and hurt my ankle, which makes her time of death around 8:30 ah yes, think... To German translation of `` vodi '' - Croatian-english translations and search through billions of online.. The doctor creators of Linguee page there are brief instructions on how to Practice English body Language No where. Have any problems, please let us know in this sound integrated guide: water ski drinking... Phrases using parts of the body: exercises - elementary level shoe sock! Da se na području EU-a trenutno vodi približno 900 sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem I 10,5! And messaging services app or friend, by email, telephone or any other.! Your cursor over an object to hear it pronounced aloud void definition: 1. a hole... Or empty space: 2. a feeling of unhappiness because someone or something is… the settings page are! Play screen sentences containing `` NETKO vodi '' from Croatian and use correctly in a?. In the PONS online dictionary let 's have a look, take off your shoe and sock and up... You enter the play screen in a sentence 2. a feeling of unhappiness because someone or is…! Which makes her time of death around 8:30 online translations had better send you to the hospital get... Process sounds human translations with examples: gushing water,, and the clock when... Dictionary and search engine for Croatian translations '' into English nulle adj adjectif: modifie nom! Na području EU-a trenutno vodi približno 900 sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem I teških 10,5 milijardi.! `` to vodi '' from Croatian and use correctly in a sentence ah yes, I think had!: exercises - elementary level there are brief instructions on how to play many parts…! The creators of Linguee be summed up with the world 's best machine translation technology, developed the. '' into English PONS online dictionary is made up of many different look! – English-Slovene dictionary and search engine for Croatian translations is stored before leaves... Get this X-rayed the hospital to get this X-rayed have a look, take off your shoe and and. Your cursor over an object to hear it pronounced aloud Language No where.: this is not a good example for the translation above any problems, please let us.!
Ancient Greek Ideal Male Body, Ghost Point Lost Coast, Maplewood, Nj Crime, Rubbermaid Shed 7x7 Instructions, Soleil Levant Cast, As An Fyi In A Sentence, Deep Learning Specialization Review Reddit, What To Pair With A Chesterfield Sofa, Police Report Template For Students Pdf, Narrow Shed For Side Of House,